JOCS TRADICIONALS, DANSES, CONTES I CANÇONS. Instruments tradicionals i joguines sonores de picar, rascar i bufar. - Des de 1981 -

dissabte, 18 d’abril de 2020

1MINUTx1ESTONA - 033. 17-04-2020 divendres L'ASSALT (joc popular)


L'ASSALT és un joc de tauler popular que es juga sobretot per Europa. Però pot tenir el seu orígen en el joc de la guineu i les oques o en altres jocs similars d'arreu del món que utilitzen els animals recreant una escena de caça/captura/lluita. 


JOC DE L'ASSALT

Les normes del joc les intento explicar al video, però les podeu trobar escrites a continuació:
(Aquestes normes les he escrit després de buscar i contrastar unes quantes fonts d'informació) 

FITXES:
-24 PEONS (assaltants/soldats)
-2 PEONS (defensors/oficials...)

OBJECTIU DEL JOC:
L'objectiu del joc és diferent per als dos jugadors. Els ASSALTANTS guanyen si aconsegueixen encerclar i anul.lar tots els moviments dels defensors o bé si ocupen les 9 interseccions del castell.
Els DEFENSORS guanyen si aconsegueixen eliminar més de 15 assaltants

INICI DE LA PARTIDA:
Mireu en el video la posició de les fitxes. 
Els DEFENSORS poden, en l'inici de partida, ocupar els punts del castell que creguuin convenient.
Els ASSALTANTS son els primers de moure fitxa.

MOVIMENTS:
Els ASSALTANTS poden moure's a una posició buida adjacent sempre AVANÇANT cap el castell verticalment o en diagonal seguint les línies marcades al tauler 
MAI poden anar enrere
SOLS es poden moure horitzontalment si el tauler no permet cap més opció. (i això sols passa en les dues línies dels quadrats laterals que estan més aprop del castell. Si mireu el video, o altres taulers de joc podreu veure que les línies ténen un color diferent).

Els DEFENSORS poden moure's en qualsevol direcció, una única intersecció en cada moviment i seguint les línies del tauler. Sols els defensors poden fer captures. Ho fan saltant per sobre d'un assaltant, sempre que el forat posterior estigui buit. Es poden encadenar diverses captures en una única jugada. La fitxa capturada s'elimina. 
Capturar és obligatori, si no es captura, la peça defensora és "bufada"/eliminada.

PACTES DE JOC:
(Les normes de qualsevol joc es poden adaptar a les conveniències dels participants, sempre que aquests es posin d'acord i siguin conscients de que estan fent una variant que, si juguen amb altres persones o situacions, no els hi seran permeses. I també sent conscients de que si hi ha unes normes de joc establertes, algú, en crear el joc, ha pensat que eren les correctes per tal que aquest tingui una dinàmica i/o dificultats favorables al seu òptim funcionament)

Els següents pactes treuen dificultat al joc.
-  Pactem que les peces dels assaltants es poden moure en horitzontal en tot el tauler, castell inclòs.?
-Pactem que les peces que han entrat al castell, estan "salvades".?
- Pactem que ......????
---------------------------------------------------------------------


JUEGO DEL ASALTO
Las normas del juego las intento explicar el video (en catalan), pero se pueden encontrar escritas a continuación:
(Estas normas las he escrito después de buscar y contrastar diversas fuentes de información)

FICHAS:
-24 PEONES (asaltantes / soldados)
   -2 PEONES (defensores / oficiales ...)

OBJETIVO DEL JUEGO:
El objetivo del juego es diferente para los dos jugadores. Los ASALTANTES ganan si consiguen rodear y anular todos los movimientos de los defensores o si ocupan las 9 intersecciones del castillo.
Los DEFENSORES ganan si consiguen eliminar más de 15 asaltantes

INICIO DE LA PARTIDA:
Vea en el video la posición de las fichas.
Los DEFENSORES pueden, en el inicio de partida, ocupar los puntos del castillo que creguuin conveniente.
Los ASALTANTES son los primeros que mover ficha.

MOVIMIENTOS:
Los ASALTANTES pueden moverse a una posición vacía adyacente siempre AVANZANDO hacia el castillo verticalmente o en diagonal siguiendo las líneas marcadas en el tablero
NUNCA pueden ir atrás
SOLO se pueden mover horizontalmente si el panel no permite otra opción. (Y esto sólo ocurre en las dos líneas de los cuadrados laterales que están más cerca del castillo. Si mirais el video, u otros tableros de juego podreis ver que las líneas tienen un color diferente).

Los DEFENSORES pueden moverse en cualquier dirección, una única intersección en cada movimiento y siguiendo las líneas del tablero. Únicamente los defensores pueden hacer capturas. Lo hacen saltando por encima de un asaltante, siempre que el agujero posterior esté vacío. Se pueden encadenar varias capturas en una única jugada. La ficha capturada se elimina.

Capturar es obligatorio, si no se captura, la pieza defensora es "soplada" / eliminada.

PACTOS DE JUEGO:

(Las normas de cualquier juego se pueden adaptar a las conveniencias de los participantes, siempre que éstos se pongan de acuerdo y sean conscientes de que están haciendo una variante que, si juegan con otras personas o situaciones, no les serán permitidas. Y también siendo conscientes de que si hay unas normas de juego establecidas, alguien, al crear el juego, ha pensado que eran las correctas para que éste tenga una dinámica y / o dificultades favorables a su óptimo funcionamiento)

Los siguientes pactos sacan dificultad al juego.
- ¿Pactamos que las piezas de los asaltantes se pueden mover en horizontal en todo el tablero, castillo incluido.?
-¿Pactamos que las piezas que han entrado en el castillo, están "salvadas".
- ¿Pactamos que ...... ????

------------======------------------======-----------------======-------------------

DIVERSOS TAULERS DE JOC

Joc : ASSETJATS AL CASTELL TEMPLER
Mireu aquesta proposta de l'amic Biel Pubill

Antic tauler de joc on es poden veure amb claredat les línies horitzontals que no es poden seguir en fer moviment per part dels assaltants.

Normes del joc de la firma EDUCA en la versió que va comercialitzar.