JOCS TRADICIONALS, DANSES, CONTES I CANÇONS. Instruments tradicionals i joguines sonores de picar, rascar i bufar. - Des de 1981 -

diumenge, 7 de juny del 2020

1MINUTx1ESTONA - 083. 06-06-2020 dissabte CURSA DE CUCS (joc d'autor)


WORM UP ! - CURSA DE CUCS!
(Explicació realitzada per Miqui Giménez. 1 juny 2020, després d’haver interpretat i consultat diverses fonts, i acabant d’aclarir-ho amb l’Òscar Garcia/expert en jocs de taula).
Aquest joc es va comercialitzar en el seu moment, però en la data en que s’ha fet aquesta fitxa i s’ha explicat per jugar amb materials casolans, no hi ha possibilitat de trobar-lo en botigues de joc. (ni "amassoon").


WORM UP ! és un joc per a 2 a 5 jugadors. Un joc d’autor Alex Randolph. De l’any 1994
Les peces bàsiques del joc son 5 fitxes per jugador que estan numerades d’aquesta manera: 4, 5, 6, 7, X (la fitxa X, pot indicar qualsevol dels altres números, si la jugada ho permet). Aquesta numeració fa referencia a la quantitat de peces (parts del cos del cuc) que es podran moure per anar avançant.
Cada jugador també té 7 peces (fitxes/xapes), amb que formarà el seu cuc. Les 7 peces sempre s’han de tocar amb la fitxa anterior i la posterior, exceptuant el cap i la cua.
No hi ha tauler de joc. Hi ha una línia de sortida i una de meta (entre una i altre hi pot haver entre 60cm i 1 metre). La línia de meta s’ha de poder moure (més endavant hi ha explicació).
Cada cursa és diferent i en ocasions l’estratègia serà avançar però alhora obstaculitzar la trajectòria dels altres cucs.

LA CURSA:
Per moure els cucs i fer-los avançar, en iniciar una RONDA cada jugador escollirà un número d’entre les seves fitxes i s’ho ensenyaran tots alhora.
En primer lloc es mirarà si hi ha més d’una fitxa X. Si és així, totes les X perden torn. Si sols n’hi ha una, es mirarà si queda algun número lliure per tal que la X el pugui escollir. Si no n’hi ha cap, també perd torn.
Seguidament es mirarà si hi ha 2 o més persones que han triat el mateix número. Aquestes persones també perden torn.
Totes les fitxes que perden torn, tornen al jugador i es podran utilitzar en la següent RONDA. En canvi, les fitxes no repetides i que permetran moure els cucs, NO podran ser utilitzades en la següent ronda. Però tornaran a poder ser utilitzades en la ronda posterior.
Començarà a moure aquell jugador que hagi triat el número més baix.
Si la fitxa X ha pogut jugar i triar número, també pot decidir si vol moure la línia d’arribada (meta). Per fer-ho, el jugador posa un dit a cada pivot de la peça que indica la meta i mentre un extrem fa d’eix, l’altre extrem pot ser mogut, de manera circular, en la direcció que es vulgui.

AVANÇAR:
Per avançar, agafem la peça (fitxa/xapa) posterior del cuc i la posem a la part frontal d’aquest mateix. Les peces s’han de tocar entre si. Els cucs no es poden dividir.
Però atenció, el cuc es pot moure en ambdós sentits. De vegades un cuc es pot trobar bloquejat en el camí directe a meta i ha de canviar de direcció per seguir endavant en una propera tirada.
Els cucs poden obstaculitzar el camí dels altres, però no els poden tocar.
Quan un cuc toca, amb qualsevol part del seu cos, la línia de meta, s’acaba el joc.

EXEMPLES:
Si la partida és de cinc jugadors, es donaran més situacions d’eliminació que no pas si en juguen dos o tres. L’estratègia de treure un o altre número, o de treure la X, també variarà.

Ex. 1: Juguen 5 jugadors i surt: 4,4,5,6,X .  En aquest cas, la X escollirà el 7 i moure el seu cuc, a més pot decidir si mou o no mou la línia d’arribada. Els dos 4, queden eliminats. El 5 i el 6 poden moure els seus cucs. Començarà movent el 5.

Ex 2: Juguen 5 jugadors i surt: 4,5,6,7,X. Tots els jugadors poden moure els seus cucs. La X perd tirada i no pot moure línia d’arribada. Començarà movent el 4.

Ex. 3: Juguen 5 jugadors i surt: 4,4,4,7,X . La X pot triar entre el 5 i el 6 i fer moure el seu cuc. També pot decidir si mou o no mou la línia d’arribada.  Els números 4 perden tirada. El número 7 pot moure el cuc. Començarà movent la X.

Ex. 4: Juguen 5 jugadors i surt: 4,5,6,X,X . Les dues X perden tirada i no poden moure la línia d’arribada. Els números 4,5 i 6 poden moure els seus cucs. Començarà movent el 4.
-         - - - - - - - - - - - - -  -

REGLAS DEL JUEGO: 
WORM UP! - CARRERA DE GUSANOS!

WORM UP! es un juego para 2 a 5 jugadores. Un juego de autor Alex Randolph. De 1994
Las piezas básicas del juego son 5 fichas por jugador que están numeradas de este modo: 4, 5, 6, 7, X (la ficha X, puede indicar cualquiera de los otros números, si la jugada lo permite). Esta numeración hace referencia a la cantidad de piezas (partes del cuerpo del gusano) que se podrán mover para ir avanzando.
Cada jugador también tiene 7 piezas (fichas / chapas), con que formará su gusano. Las 7 piezas siempre se han de tocar con la ficha anterior y la posterior, exceptuando la cabeza y la cola.
No hay tablero de juego. Hay una línea de salida y una de meta (entre una y otro puede haber entre 60cm y 1 metro). La línea de meta se debe poder mover (más adelante hay explicación).
Cada carrera es diferente y en ocasiones la estrategia será avanzar pero a la vez obstaculizar la trayectoria de los otros gusanos.

LA CARRERA:
Para mover los gusanos y hacerlos avanzar, al iniciar una RONDA cada jugador elegirá un número de entre sus fichas y lo mostraran todos a la vez.
En primer lugar se mirará si hay más de una ficha X. Si es así, todas las X pierden turno. Si sólo hay una, se mirará si queda algún número libre para que la X pueda escoger. Si no hay ninguna, también pierde turno.
Seguidamente se mirará si hay 2 o más personas que han elegido el mismo número. Estas personas también pierden turno.
Todas las fichas que pierden turno, vuelven al jugador y se podrán utilizar en la siguiente RONDA. En cambio, las fichas no repetidas y que permitirán mover los gusanos, NO podrán ser utilizadas en la siguiente ronda. Pero volverán a poder ser utilizadas en la ronda posterior.
Comenzará a mover aquel jugador que haya elegido el número más bajo.
Si la ficha X ha podido jugar y elegir número, también puede elegir si desea mover la línea de llegada (meta). Para ello, el jugador pone un dedo en cada pivote de la pieza que indica la meta y mientras un extremo hace de eje, el otro extremo puede ser movido, de manera circular, en la dirección que se desee.

AVANZAR:
Para avanzar, cogemos la pieza (ficha / chapa) posterior del gusano y la ponemos en la parte frontal de este mismo. Las piezas se deben tocar entre sí. Los gusanos no se pueden dividir.
Pero atención, el gusano se puede mover en ambos sentidos. A veces un gusano se puede encontrar bloqueado en el camino directo a meta y debe cambiar de dirección para seguir adelante en una próxima tirada.
Los gusanos pueden obstaculizar el camino de los otros, pero no los pueden tocar.
Cuando un gusano toca, con cualquier parte de su cuerpo, la línea de meta, se acaba el juego.

EJEMPLOS:
Si la partida es de cinco jugadores, se darán más situaciones de eliminación que si juegan dos o tres. La estrategia de sacar uno u otro número, o de sacar la X, también variará.

Ex. 1: Juegan 5 jugadores y sale: 4,4,5,6, X. En este caso, la X escogerá el 7 y mover su gusano, además puede decidir si mueve o no mueve la línea de llegada. Ambos 4, quedan eliminados. El 5 y el 6 pueden mover sus gusanos. Comenzará moviendo el 5.

Ex 2: Juegan 5 jugadores y sale: 4,5,6,7, X. Todos los jugadores pueden mover sus gusanos. La X pierde tirada y no puede mover línea de llegada. Comenzará moviendo el 4.

Ex. 3: Juegan 5 jugadores y sale: 4,4,4,7, X. La X puede elegir entre el 5 y el 6 y hacer mover su gusano. También puede decidir si mueve o no mueve la línea de llegada. Los números 4 pierden tirada. El número 7 puede mover el gusano. Comenzará moviendo la X.

Ex. 4: Juegan 5 jugadores y sale: 4,5,6, X, X. Ambas X pierden tirada y no pueden mover la línea de llegada. Los números 4,5 y 6 pueden mover sus gusanos. Comenzará moviendo el 4.
- - - - - - - - - - - - - - -
(Explicación realizada por Miqui Giménez. 01 de junio 2020, después de haber interpretado y consultado diversas fuentes, y acabando de aclararlo con Òscar Garcia / experto en juegos de mesa).
Este juego se comercializó en su momento, pero en la fecha en que se ha hecho esta ficha y se ha explicado para jugar con materiales caseros, no hay posibilidad de encontrarlo en tiendas de juego. (Ni "amasson").